Journal History

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และฐานข้อมูลวิจัยศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่สู่สาธารณชน อันเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและปีเทศชาติ จึงดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062