กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
   
บรรณาธิการบริหาร  
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
   
บรรณาธิการ  
ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
กองบรรณาธิการวารสารจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ภาคึสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.รักศาสตร์ วิวัฒน์สินอุดม นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฎยกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.สมาพร คลายวิเชียร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ยอดขวัญ สวัสดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ นักวิชาการอิสระ
   
กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ถนอม ชาภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กรกลด คำสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ฌานิก หวังพานิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ธรากร จันทนะสาโร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ  
นางศิริรัตน์ พรมนาง  
นายชูสม กุลานุจารี  
นายวุฒิพงษ์ จำปาทอง


ISSN: 08599866