Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Allคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อ : อาจารย์จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15639 หรือ 0890663300 โทรสาร: 0-2649-5000 ต่อ 15639

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cheerapat@g.swu.ac.th ประเทศไทย(Thailand) ข้อมูลคลิ๊กวารสารออกเผยแพร่: วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์