Vol 18, No 1 (2560)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
แนะนำหนังสือ PDF
แนะนำหนังสือ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ PDF
หลักเกณฑ์การเขียน กองบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

การสูญเปล่าทางการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของอุดมศึกษาไทย PDF
จตุพล ยงศร
การประเมินแบบตอบสนอง;แนวคิดสู่การปฏิบัติ PDF
ดำรงค์ ตุ้มทอง, สายฝน วิบูลรังสรรค์

งานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ระดับประถมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF
เจษฎา รัตนสุพร, ยศพร การงาน
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน PDF
พรรณี คงเงิน, พรทิพย์ ไชยโส, ชานนท์ จันทรา
ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่าน และเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล PDF
พินดา วราสุนันท์, บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, ณัฐกิตติ์ นาทา
การสังเคราะห์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร PDF
มนต์นภัส มโนการณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา PDF
รสรินทร์ ปิ่นแก้ว, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
การประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ PDF
รุจิรา คงนุ้ย, เอกชัย เนาวนิช, กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
วรพงษ์ แสงประเสริฐ, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ PDF
วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, จารรุวรรณ พลอยดวงรัตน์, บุญจันทร์ สีสันต์
ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF
สำรวย หาญห้าว
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี PDF
สุดารัตน์ คงคาชาติ, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE-SERVICE AND IN-SERVICE TEACHERS' INTERNET SAFETY LEVEL, CYBERBULLYING ENCOUNTERED EXPERIENCES, AND CYBERBULLYING PERCEPTIONS; THAILAND PERSPECTIVE PDF
Piyapot Tantaphalin, Praweenya Suwannatthachote, Kiatisak Punlumjeak
การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู PDF
เอมมิกา วชิระวินท์, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ดวงใจ สีเขียว
กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF
ชีวัน เขียววิจิตร, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา PDF
อลิศรา เพชระ, ไกรเดช ไกรสกุล, สืบพงศ์ ธรรมชาติ


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์