Vol 17, No 2 (2559)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
ส่วนนำ บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ PDF
สารบัญ บทบรรณาธิการ
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ PDF
หลักเกณฑ์การเขียน บทบรรณาธิการ

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย PDF
นลินทิพย์ บุญเฉลยมรรค, รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
วนิสา องอาจ, รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจำการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญา PDF
ชนิพรรณ จาติเสถียร, ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล PDF
ฐิติยา เรือนนะการ, พิศมัย ศรีอำไพ
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย PDF
จินตนา ถ้ำแก้ว, สุราษฎร์ พรมจันทร์
การพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล, วรวรรณ เหมชะญาติ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กไทย PDF
โอภาส สุขหวาน, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, รังรอง สมมิตร, กัมปนาท บริบูรณ์, สมปอง ใจดีเฉย, อดิศร เรืองกิจจานนท์
การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ PDF
ศรัณย์ เจียระนัย, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อัศวิน มณีอินทร์
STATE AND NEEDS OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MOSQUE-BASED ISLAMIC EDUCATIONAL CENTERS (TADIKA) IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES PDF
Chanida Mitranun, Ujsara Prasertsin, Anchleeporn Loppraserta

บทความวิชาการ

อิทธิพลของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา PDF
ระติกรณ์ นิยมะจันทร์
รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา PDF
สมคิด กอมณี
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร PDF
เจนจบ หาญกลับ, สุภัทรา เอื้อวงศ์


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์