Vol 19, No 2 (2561)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
คุ่มือผู้เขียนวารสาร PDF
คู่มือสำหรับผู้เขียนวารสาร กองบรรณาธิการ

งานวิจัย

การศึกษาพลังอำนาจภายในของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย PDF
ณัฐกา สงวนวงษ์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, ทศวร มณีศรีขำ
ระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพื่อการศึกษา PDF
กฤตธี วงศ์สถิตย์, อุทัย บุญประเสริฐ, ประสิทธิ์ เขียวศรี
สถานเลี้ยงเด็กเพื่อการเข้าถึงการศึกษาก่อนวัยเรียน อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในบริบทสังคมเมือง PDF
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
จักรพงษ์ กล่อมปัญญา, อุทิศ บำรุงชีพ, ปริญญา ทองสอน
โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PDF
ชัยอนันต์ มั่นคง, ระติกรณ์ นิยมะจันทร์
การใช้กลวิธีการอนุมานคำศัพท์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่างกันในการอ่านบทความเชิงวิชาการ PDF
ชุติมา บุญปริตร, สุมาลี ชิโนกุล
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา PDF
ธนศักดิ์ เจริญธรรม, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, โกวัฒน์ เทศบุตร
การพัฒนาเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น PDF
ศุทธินี หางแก้ว, นาตยา ปิลันธนานนท์
แรงจูงใจในการดื่มกับปัญหาจากการดื่มสุราในนักศึกษา: การพัฒนาแบบจำลองและตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำลองระหว่างเพศ PDF
สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเกณฑ์ปกติของแบบวัดความสามารถ ในการปรับตัวทางอาชีพ (Career Adapt-Abilities Scale) ฉบับภาษาไทย ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1 PDF
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย PDF
เสกสรร มาตวังแสง
กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2 PDF
อุดม ลีลา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, สำราญ มีแจ้ง

บทความวิชาการ

หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ PDF
รุ่งฤดี แผลงศร
ห้องเรียนแสนสุข: กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อทลายกับดักในห้องเรียน ซึ่งบั่นทอนการเรียนรู้ ในห้องเรียน ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ PDF
เรวดี หิรัญ


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์