Vol 19, No 1 (2561)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ PDF
หลักเกณฑ์การเขียน กองบรรณาธิการ

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จำกัด PDF
ชนาธิป บุษราคัม, ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา
การใช้เลิร์นนิ่งออบเจ็กต์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนา ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย PDF
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
วัฒนธรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ PDF
ทิพวรรณ เดชสงค์, จตุพล ยงศร, ราชันย์ บุญธิมา
ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
นวรัตน์ ธัญญศิริ
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย PDF
นิติธร ปิลวาสน์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
ระบบการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า PDF
นิตยา บุญปริตร, สารีพันธุ์ ศุภวรรณ, สุมาลี สังข์ศรี, ทิพย์เกสร บุญอำไพ
ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐานการเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน PDF
ปริญา ปริพุฒ, ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา1 PDF
ปารณีย์ ขาวเจริญ, ดวงใจ สีเขียว, ชมพูนุท สุขหวาน
การรับรู้ทัศนคติ และประสบการณ์การใช้เทคนิควิธีการสอนด้วยแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน PDF
ผจงศิลป์ เพิงมาก, เทวิกา เทพญา, พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง, อุดม พานทอง
การศึกษาและพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาของครูแนะแนว PDF
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย PDF
รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช, ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 PDF
ลาวัลย์ เกติมา, สมชัย วงษ์นายะ, สุณี บุญพิทักษ์
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
ศศิตา หมัดเหล็ม, พัชรินทร์ เสรี, สุพร อภินันทเวช, บัญญัติ ยงย่วน
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ DALCROZE PDF
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
การพัฒนาแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน PDF
ดารณี ศักดิ์ศิริผล
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 PDF
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

บทความวิชาการ

การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ PDF
มนต์นภัส มโนการณ์


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์