Vol 18, No 2 (2560)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ PDF
หลักเกณฑ์การเขียน กองบรรณาธิการ
กระบวนการพิจารณาบทความ PDF
กระบวนการพิจารณา กองบรรณาธิการ

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน PDF
เกตุมณี มากมี
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย PDF
บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, ดารณี ศักดิ์ศิริผล
การจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสื่อ เรื่อง สภาพสมดุล เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ศุภกร สุขยิ่ง, ธิติยา บงกชเพชร, นุชจิรา ดีแจ้ง
การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ PDF
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
ประเสริฐ เรือนนะการ, ญาณภัทร สีหะมงคล
ประสบการณ์ความเครียดที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่บริหารในสมองบกพร่อง ของนักศึกษาปริญญาตรี PDF
ประยุทธ ไทยธานี
ผลของการเรียนบนเว็บด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ PDF
ช่อทิพวัลย์ รัตนนรชัย, ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย PDF
มิ่งขวัญ คงเจริญ
หลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือ PDF
รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ, กฤษณ์ ภูรีพงษ์
การศึกษาองค์ประกอบและประสิทธิภาพของหนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา PDF
สิริรัตน์ วัฒนสมศรี, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน PDF
สุบิน ไชยยะ, จุฑาทิพย์ วิจิตร์
อนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569) PDF
สุวิชา วันสุดล, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวันของเด็กก่อนวัยเรียน PDF
โกมล ศรีทองสุข, กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
EXPLORING TERTIARY STUDENTS’ CONCEPTION OF HEAT AND TEMPERATURE PDF
Choksin Tanahoung
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย PDF
ณฐกร ดวงพระเกษ, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง PDF
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, กาญจนา ภูครองนาค
การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย PDF
อานุภาพ ถูปาอ่าง, ลิซ่าลูคัส ลิซ่าลูคัส
การพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยใช้กิจกรรมแนะแนว PDF
สมคิด กอมณี
การพัฒนานิยายโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาการจัดการความรู้ PDF
พัชรา วาณิชวศิน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: เสียงสะท้อนจากผู้เรียนและผู้สอน PDF
อดิศา เบญจรัตนานนท์
การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก PDF
สุพจนีย พัดจาด


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์