องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ณัฐธีมา เติมชัยอนันต์, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยจำแนกปัจจัยที่ศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา รายได้ของนักศึกษาที่ได้รับจากผู้ปกครองอาชีพของผู้ปกครอง ความมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ความคาดหวังของผู้ปกครองต่ออาชีพของนักศึกษา และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ผู้สอน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีดังนี้ 1.1 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง (x8) ความภาคภูมิใจในตนเอง (x9) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่ออาชีพนักศึกษา (x10) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว (x11) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน (x13) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (x14) 1.2 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี1 องค์ประกอบ ได้แก่ รายได้ของนักศึกษาที่ได้รับจากผู้ปกครอง (X5)
2. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมวิชาชีพการโรงแรม (X12)
3. องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6องค์ประกอบ ได้แก่ ระดับชั้น : ปีที่ 1 (x1) ระดับชั้น : ปีที่ 2 (x2) ระดับชั้น : ปีที่ 3 (x3) ระดับชั้น : ปีที่ 4 (x4) อาชีพของผู้ปกครอง : ทำงานเกี่ยวกับอาชีพการโรงแรม (X6) และ อาชีพของผู้ปกครอง : ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับอาชีพการโรงแรม (X7)
4. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4องค์ประกอบ โดยเรียงลำดับจากองค์ประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ได้แก่สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว (x11) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน (x13) ลักษณะทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมวิชาชีพการโรงแรม (X12) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (x14) โดยองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ร้อยละ 34.40

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์