การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง

ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู, ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องด้วย ดำเนินการวิจัยพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและขั้นตอนที่ 3 สร้างชุดเสริมสร้างทักษะการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ขนาด ตามจำนวนนักเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สุ่มมา 15% ของโรงเรียนแต่ละขนาดได้ 6 โรงเรียนจากทั้งหมด 38 โรงเรียน ได้จำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 853 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องในวิชาภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นจำนวน 12 คนของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลือกมาโดยใช้วิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด คือแบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และชุดเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐานพิสัยควอไทล์ The Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed - Rank Test ผลการศึกษา 1. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถม- ศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวินิจฉัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ทั้งฉบับอยู่ที่ .92 และแบบวินิจฉัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งฉบับอยู่ที่ .90 และเมื่อนำคะแนนจุดตัดโดยวิธีแองกอฟ มีค่าคะแนนจุดตัดใกล้เคียง ณ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ทุกชุดของแบบวินิจฉัย ( 2 ) แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.70 ถึง 0.86 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.82 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.80 (3) ความสามารถทางการเรียนรู้การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าความสามารถในการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .50 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องหลังการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์