การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) จังหวัดสงขลา

พัชรี จิ๋วพัฒนกุล

Abstract


การวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) ที่ใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 3 ห้องเรียน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดปัญหาและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการวิเคราะห์ ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 หลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 4 ทักษะ

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

3. คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์