ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดวงพร หุตะจูฑะ, ผศ.กัลยา นามสงวน, จารุวรรณ โหรา

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 206 คน

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์