การจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ปลอดภัย

จรัสศรี พัวจินดาเนตร

Abstract


  บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เสนอให้โรงเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ นักเรียน และการตระหนักถึงปัญหาและสาเหตุของการปนเปื้อนที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และ (2) เสนอแนวทางการป้องกันต่างๆและข้อเสนอแนะการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ปลอดภัย

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์