ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา จั่นแดง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คเณศวร์ วรรณโชติ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(แคลคูลัส 2) เรื่อง ฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2547 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวน 159 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จากการประเมิน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนอยู่ใน
ระดับดี แต่ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนมี
สหสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์