Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
สิทธิชัย วรโชติกําจร, พัชราภรณ์ วรโชติกําจร
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กลยุทธ์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ: กรณีศึกษาคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการในธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย Design-driven strategy: The case study of management teams and entrepreneurs for Thailand’s SMEs Abstract   PDF
วรรณยศ บุญเพิ่ม, ไตรรัตน์ สิทธิทูล
 
Vol 2, No 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ของไทย Film Regulation In Thailand Abstract   PDF
อิทธิพล วรานุศุภากุล
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Administration To Efficiency Increase of The General Insurance Funds According To The Sufficiency Economy Philosophy Abstract   PDF
ศศมณฑ์ สงวนสิน
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO - II ร่วมกับวิธีการ ของ Web Model Abstract   PDF
ขวัญชนก ธรณธรรมกุล, ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนากระบวนการถา่ยทอดความรู้เรื่อง Color Grading ร่วมกับบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส Development of Knowledge Sharing Process on Color Grading Together with Lessons on iOS System for Mini Course Abstract   PDF
จารุวัส หนูทอง
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ The Development of an Internet-Based Computer Instruction : Internet Technology Abstract   PDF
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยี การสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับวิชาธุรกิจกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น The Development of Computer Instruction by Using Mobile CommunicationTechnology in the Introduction to Electronic Business Course Abstract   PDF
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์, จักรกฤษณ โปณะทอง, อรรณพ โพธิสุข, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล The Development of an Internet-Based Computer Instruction: Database Management System Abstract   PDF
พัชราภรณ์ วรโชติกําจร, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
 
Vol 2, No 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้ เรื่อง ชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน Development of Instructional Media with Augmented Reality : The National Costumes of the ASEAN Community Abstract   PDF
วิวัฒน์ มีสุวรรณ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ Multimedia e-learning : Introduction to graphic for Interactive Media Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ พันธบุตร
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง : การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย Online Learning Media Development : Design for Interactive Media Production Abstract   PDF
ธนพงษ์ ไชยลาโภ, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์, ปริญญ์ โสภา
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล Abstract   PDF
ณรงค์ เหล่าคุปตะวาณิชย์, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, สุรวุฒิ ปัดไธสง
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค กระดูกพรุนของประชาชนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Information Exposure level, Knowledge and Practice in Prevention of Osteoporosis in Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province Abstract   PDF
ยุพารัตน์ อดกลั้น, ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 
Vol 1, No 2 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิจารณ์แนว Audience Response Criticism Abstract   PDF
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์ Abstract   PDF
สิทธิชัย วรโชติกำจร, จรัญ แสนราช
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา Factor Analysis of Students’ Leadership in Faculty of Education, Institute of Physical Education Abstract   PDF
วรันธร เฉลิมโฉม, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, อรรณพ โพธิสุข, วุฒิพงษ์ ทองก้อน
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การศึกษาการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean for Mathayom suksa 4 of Thepsalaprachasan School Abstract   PDF
สุเมธวิทย ชาวลุ่มบัว, วิวัฒน์ มีสุวรรณ
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ* A Study of the Use of English in an Intercultural Context between Thai Immigration Officers and Visitors Abstract   PDF
จิราภรณ์ สมิธ, พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด An Analysis Study of the Internet Users Behaviors to Community Marketing Abstract   PDF
ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ, The Integrated Marketing Communication for Innovative Healthy Packaged Rice Abstract   PDF
ชัชฎา อัครศรีวร, กฤชณัท แสนทวี
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว Development Communication for Green Market Network Abstract   PDF
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา Communication for Exchanging the Knowledge and Passing on Intangible Cultural Heritage Abstract   PDF
ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬ
 
Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati) Modernism and criticism of scenic design in Stanley Kubrick’s films and Jacques Tati’s films Abstract   PDF
พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ
 
Vol 1, No 1 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การเคลื่อนไหว (Movement) กับการแสดง Abstract   PDF
ปรวัน แพทยานนท์
 
1 - 25 of 60 Items 1 2 3 > >>