Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
สิทธิชัย วรโชติกําจร, พัชราภรณ์ วรโชติกําจร
 
Vol 2, No 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ของไทย Film Regulation In Thailand Abstract   PDF
อิทธิพล วรานุศุภากุล
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Administration To Efficiency Increase of The General Insurance Funds According To The Sufficiency Economy Philosophy Abstract   PDF
ศศมณฑ์ สงวนสิน
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO - II ร่วมกับวิธีการ ของ Web Model Abstract   PDF
ขวัญชนก ธรณธรรมกุล, ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ The Development of an Internet-Based Computer Instruction : Internet Technology Abstract   PDF
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยี การสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับวิชาธุรกิจกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น The Development of Computer Instruction by Using Mobile CommunicationTechnology in the Introduction to Electronic Business Course Abstract   PDF
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์, จักรกฤษณ โปณะทอง, อรรณพ โพธิสุข, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล The Development of an Internet-Based Computer Instruction: Database Management System Abstract   PDF
พัชราภรณ์ วรโชติกําจร, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
 
Vol 2, No 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้ เรื่อง ชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน Development of Instructional Media with Augmented Reality : The National Costumes of the ASEAN Community Abstract   PDF
วิวัฒน์ มีสุวรรณ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ Multimedia e-learning : Introduction to graphic for Interactive Media Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ พันธบุตร
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล Abstract   PDF
ณรงค์ เหล่าคุปตะวาณิชย์, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, สุรวุฒิ ปัดไธสง
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค กระดูกพรุนของประชาชนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Information Exposure level, Knowledge and Practice in Prevention of Osteoporosis in Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province Abstract   PDF
ยุพารัตน์ อดกลั้น, ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 
Vol 1, No 2 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิจารณ์แนว Audience Response Criticism Abstract   PDF
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์ Abstract   PDF
สิทธิชัย วรโชติกำจร, จรัญ แสนราช
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา Factor Analysis of Students’ Leadership in Faculty of Education, Institute of Physical Education Abstract   PDF
วรันธร เฉลิมโฉม, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, อรรณพ โพธิสุข, วุฒิพงษ์ ทองก้อน
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การศึกษาการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean for Mathayom suksa 4 of Thepsalaprachasan School Abstract   PDF
สุเมธวิทย ชาวลุ่มบัว, วิวัฒน์ มีสุวรรณ
 
Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ, The Integrated Marketing Communication for Innovative Healthy Packaged Rice Abstract   PDF
ชัชฎา อัครศรีวร, กฤชณัท แสนทวี
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว Development Communication for Green Market Network Abstract   PDF
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา Communication for Exchanging the Knowledge and Passing on Intangible Cultural Heritage Abstract   PDF
ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬ
 
Vol 1, No 1 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การเคลื่อนไหว (Movement) กับการแสดง Abstract   PDF
ปรวัน แพทยานนท์
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การเล่าเรื่องของ “พี่มาก..พระโขนง” และสัมพันธบทความเป็น “แม่นาคพระโขนง” สู่ “พี่มาก..พระโขนง” Narration of "Pee Mak" and Intertextuality Between "Mae Nak" and "Pee Mak" Abstract   PDF
อิทธิพล วรานุศุภากุล
 
Vol 1, No 2 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม การเสนอความคิดรวบยอดเรื่องคุณค่าสุนทรียะของศิลปะ ด้วยมิติแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ Abstract   PDF
ก้องเกียรติ มหาอินทร์
 
Vol 1, No 1 (2013): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ความงามในภาพข่าว : บทสำรวจฐานคิด มิติเชิงสุนทรียะ Abstract   PDF
ปรัชญา เปี่ยมการุณ
 
Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย News Values During Health Crisis Abstract   PDF
เสริมศิริ นิลดํา
 
Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ช่างทอผ้าพื้นบ้านกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในจังหวัดสุรินทร์ Weaver of folk art with social change at Surin Province Abstract   PDF
เมธ์วดี พยัฆประโคน
 
Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งกับกลยุทธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Cultural Capital of The Hmong Hill Tribe with Strategiesto Promote Creative Tourism Abstract   PDF
ดารณี พลอยจั่น
 
1 - 25 of 44 Items 1 2 > >>