Vol 5, No 1 (2017)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

Vol 5, No 1 (2017): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1-7

บทความวิจัย

ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอร์ส บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่องการถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล PDF
จารุวัส หนูทอง 8-20
การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค The Analysis of Factors for E-Commerce Affects the Purchasing Behavior of Consumers’ Fashion Apparel PDF
ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 21-31
การศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา The Study of Experience in Learning Chinese at a Secondary School PDF
วัฒนา ประสานทอง, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ 32-41
พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท The Creativity of Sukhumvit Area in Bangkok Metropolitan PDF
จารุวรรณ ขำเพชร 42-50
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน: กรณีศึกษาประเพณีกิน ข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Functional Analysis of Folk Media: A Study of Karen’s Wrapped Rice Feast in Suan Phueng District, Ratchaburi Province PDF
วรัฐยา สาระศาลิน, นิธิดา แสงสิงแก้ว 51-61
การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ. 2548-2552 The aesthetics construction of love and the social reflection in Thai love film 2005-2009 PDF
ปรัชญา เปี่ยมการุณ 62-71
พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การสื่อสารระหว่างมิติในมุมมองคติชนวิทยา FON PHI MOD RITUAL OF BAN DOK BUA : THE INTERDIMENSIONAL COMMUNICATION IN FOLKLORE PERSPECTIVE PDF
ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ 72-82
การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย THE CREATION OF RECREATIONAL ACTIVITY PATTERNS FOR THAI GROUPED TRAVELLING PDF
จิตราภรณ์ เถวรวัตร, ธง คำเกิด 83-99

บทความวิชาการ

การดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0 Existence of current Thai dance and Thailand 4.0 PDF
ภาณุรัชต์ บุญส่ง 107-116
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กับนโยบายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน How Road Safety Paradigm Shift Can Affect the Road Safety’s Policy PDF
อนงค์ลักษณ์ สมแพง 117-124
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย : ความท้าทายและการพัฒนา Medical Tourism Thailand : Challenges and Development PDF
พรมิตร กุลกาลยืนยง 125-132
ความเท่าเทียมของการเข้าถึงสื่อ: สื่อการ์ตูนกับผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น An Equality of Media Accessibility: Comics with Vision Impairment PDF
ศรัณถ์ ศิริสุนทร 133-139
จุดแดง : สัญญะในมิติทางวัฒนธรรม Red Dot: The Signifier in Cultural Dimension PDF
กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ 148-156
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ความรุนแรงที่ต้องแก้ไข และนวัตกรรมการจัดการปัญหา Cyberbullying: Aggressive Misbehavior and Innovation for solution PDF
นภาวรรณ อาชาเพชร 100-106
อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0 Music Industry in Thailand 4.0 PDF
ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 157-167
นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน์ THE INNOVATIVE AGGRESSION FROM THE ONLINE GAME PDF
ปิลันลน์ ปุณญประภา, วรรณวรุณ ตั้งเจริญ 140-147


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com