Vol 4, No 2 (2016)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1-7

บทความวิชาการ

ภาพยนตร์ผีไทย : ภาพมายาแทนความฝันของผู้ชม Ghost Film : the Illusion of the Dream PDF
ปิลันลน์ ปุณญประภา, สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์ 8-15
ความงามทางด้านนาฏศิลป์ไทย The Aesthetics in Dance PDF
จารุวรรณ ส่งเสริม 58-64
ภาพต้นแบบและความเป็นผู้นำหญิงในโลกแฟนตาซี: เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ * Female Archetypes and leadership roles in a fantasy world : The Hunger Games PDF
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร, จุฬามาศ สุวรรณบูล 65-73
ภาพสะท้อนสถานะสตรีต่างสมัยในวรรณกรรมบทละครโน เรื่อง “อิสุท์ซุ” A Reflection on Woman’s Roles in Different Literary Periods: a Case Study of ‘Izutsu ’ Noh Play PDF
วนัสนันทน์ สุกทน 74-82
การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati) Modernism and criticism of scenic design in Stanley Kubrick’s films and Jacques Tati’s films PDF
พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ 126-133
สื่อสังคม และอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Social Media, How does it Influence Customers Purchasing Decision? PDF
อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ, วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ 152-160
นาฏลักษณ์มอญปทุมธานี The Identity of Mon in Pathumtani Province PDF
รจนา สุนทรานนท์ 16-27
"ภาพ" รากฐานการสร้างสรรค์ สื่อสาร เล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ Motion:The Heart of Creation,Communication and Narration for Films PDF
ภัทรนันท์ ไวทยะสิน 28-33

บทความวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Guidelines on Cultural Heritage Tourism Development in Phra Nakhon Si Ayutthaya. PDF
ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ, เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา, ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 34-45
การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ* A Study of the Use of English in an Intercultural Context between Thai Immigration Officers and Visitors PDF
จิราภรณ์ สมิธ, พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ 46-57
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) กับการศึกษา Internet of Things on Education PDF
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ 83-92
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด An Analysis Study of the Internet Users Behaviors to Community Marketing PDF
ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ 93-103
การพัฒนากระบวนการถา่ยทอดความรู้เรื่อง Color Grading ร่วมกับบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส Development of Knowledge Sharing Process on Color Grading Together with Lessons on iOS System for Mini Course PDF
จารุวัส หนูทอง 117-126
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน The Desirable Traits of Registered Tour Operators and Guides in The Thai Tourism Industry for The Integration PDF
ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, ไกรวิน วัฒนะรัตน์, ธิมาพร - ธัญญเฉลิม, ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ 104-115
การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง : การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย Online Learning Media Development : Design for Interactive Media Production PDF
ธนพงษ์ ไชยลาโภ, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์, ปริญญ์ โสภา 134-143
กลยุทธ์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ: กรณีศึกษาคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการในธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย Design-driven strategy: The case study of management teams and entrepreneurs for Thailand’s SMEs PDF
วรรณยศ บุญเพิ่ม, ไตรรัตน์ สิทธิทูล 144-151


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com