Vol 8, No 2 (2020)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

บทความวิจัย

ความสวย : การให้ความหมายที่สะท้อนการสร้างพลังในตนเองของตัวละครกะเทย PDF
สุเมษย์ หนกหลัง, พีรเดช ประคองพันธ์, อรรณพ นิยมเดชา, ณภัสนันธ์ เดชาวัตสิรสิริ 10-21
การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน PDF
ณัฐญา ผลศิริ, เสาวลักษณ์ พันธบุตร 22-33
การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล PDF
นัฐวุฒิ ศรีคล้าย, ปรวัน แพทยานนท์ 34-45
การสื่อสารและการแสดงอัตลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำกระท่อมบนสื่อสังคมออนไลน์ PDF
เสริมศักดิ์ ขุนพล 46-54
การจัดการเพื่อพัฒนาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬา จังหวัดนครนายก PDF
พรทิพย์ รุ่งเรือง, ชวลีย์ ณ ถลาง 55-62
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด PDF
ณภัค แสงจันทร์, จุฑาทิพย์ นามวงษ์, ธนกฤต ใจสุดา 63-77
การออกแบบฉากสำหรับการขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กรณีศึกษาเพจ “กายา เสื้อผ้านำเข้างานดีที่สุด” PDF
ฐาปณีย์ จันทร์หิรัญ 78-87
การถ่ายโยงเนื้อหาของละครโทรทัศน์ไทยที่รีเมกจาก ซีรีส์เกาหลี กรณีศึกษา เรื่อง ลิขิตรักข้ามดวงดาว PDF
ปราณปริยา กำจัดภัย, สมสุข หินวิมาน 88-101
นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพการให้บริการผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ในประเทศไทย PDF
ภูวดล งามมาก 102-112
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์สำหรับธุรกิจโฮสเทล PDF
นพเก้า สุวรรณวิหค, วรรณยศ บุญเพิ่ม 113-124
การเปิดรับสื่อของผู้ฟังเจเนอเรชันวาย ที่มีต่อองค์ประกอบการสื่อสารของพอดแคสต์ PDF
อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์, รัตนวดี เศรษฐจิตร 125-135
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ PDF
ปรียาภรณ์ บูรณากาญจน์, ศศิธร ยุวโกศล 136-149
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของงานพัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ 150-165
การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม PDF
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, รุ่งทิวา ชูทอง, สุธาทิพย์ ทั่วจบ, กาญจนา ท้าวกลาง, ปิยะกุล อุทโท 166-176


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com