Vol 6, No 1 (2018)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

บทความวิจัย

การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย PDF
จิราภา สุวรรณรัษฎากร, อารีวรรณ สุขวิลัย, มยุรี ศรีกุลวงศ์, อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ 8-13
การสื่อสารการตลาดผ้าไท-ยวนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา PDF
พีรวิชญ์ คำเจริญ, เนตรชนก คงทน 14-25
การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีแห่หางหงส์ ธงตะขาบ สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม: การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี PDF
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 26-40
การเชื่อมโยงระหว่างการสื่อสารออนไลน์ ภาพลักษณ์ และความภักดีของลูกค้าในโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง PDF
นิมิต ซุ้นสั้น, ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ 41-58
พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชั่น วาย PDF
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ 59-65
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคกลุ่ม Gen-X และ Gen-Y PDF
พรมิตร กุลกาลยืนยง 66-75
นวัตกรรมการสอนของนิสิตครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน Thailand 4.0 PDF
อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ 76-83
“ความคิดรวบยอดและสไตล์” ใจความสำคัญของการสื่อสารในการผลิตงานภาพยนตร์ PDF
ภัทรนันท์ ไวทยะสิน, อธิป เตชะพงศธร, สามินี รัตนยงศ์ไพโรจน์ 84-95
การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจากเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร* PDF
สุภัค มหาวรากร 96-105
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของ ผู้ทำบัญชีในประเทศไทย PDF
วีรยุทธ สุขมาก, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, อมรา ติรศรีวัฒน์, ภาสวรรณ สุนทรารักษ์ 106-114
รัฐกับศักยภาพของภาพยนตร์ PDF
ม.ล. อุสุมา สุขสวัสดิ์ 115-125
การบริหารกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์บำบัด สำหรับชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก PDF
กัญญาวีร์ เปี้ยนสีทอง, นพดล อินทร์จันทร์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 126-136
การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ PDF
สิทธิชัย วรโชติกำจร, พัชราภรณ์ วรโชติกำจร 137-145
การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย PDF
ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์, รัตนางศ์ ตุละวรรณ 146-158
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่อภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าทอไทยพวน บ้านใหม่ จังหวัดนครนายก PDF
ปิลันลน์ ปุณญประภา, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทร์จันทร์, กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 159-168
รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม PDF
ธภัทร อาจศรี, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ปรีดา อัตวินิจตระการ 169-179
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น: กรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติของไทย Animated PDF
วิภาภรณ์ อรุณปลอด, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทร์จันทร์, จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า 180-187
การพัฒนา e - Portfolio สำหรับนักเรียน แสดงผลผ่าน Smart Phone ด้วยการประยุกต์ใช้ QR Code PDF
ผการัตน์ ทองจันทร์ 188-197


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com