Vol 5, No 2 (2017)

วารสารวิชาการนัวตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Communication Innovation)

Table of Contents

บทความวิชาการ

การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนในสังคมไทยผ่าน “สื่อกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์” The Habit Analysis of Thai People Through “Media Activities to Sustain the Human Race" PDF
จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ 141-149
ตำรับชาววัง : นวัตกรรมแห่งโภชณียประณีต Tam Rap Chao Wang : Innovation of the Food Refinement PDF
เปรม สวนสมุทร 150-160
อยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล Living Contemporarily in the Digital Age PDF
เสาวลักษณ์ พันธบุตร 161-167

บทความวิจัย

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ, ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ, ธารนี นวัสนธี 8-16
การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน PDF
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, นภดล แสงแข, ฤดีวรรณ ยิ่งยง, ภานิตา โพธิ์แก้ว 17-28
“ELDERFARE Model”: รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอก ระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว1 PDF
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ, อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน 29-40
จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถอีสานในบริบทสังคมวัฒนธรรม ท้องถิ่นสมัยประเทศสยาม PDF
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 41-50
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเนื้อหาแอคชัน แฟนตาซี (Action-Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น* PDF
นนท์กมล ลิ้มธนะกุล, นิธิอร พรอำไพสกุล 51-60
ผลการใช้คอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบ ยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา PDF
ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก 61-67
“ชายรับชาย: ความสัมพันธ์ของชุมชนในทวิตเตอร์ MSM: The relationship of the Twitter community PDF
เบญจรงค์ ถิระผลิกะ 69-80
รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์พ.ศ.2553-2559 Form and Theme of Academy Award Films for Best Picture in 2010-2016 PDF
สุรศักดิ์ บุญอาจ 81-91
เจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียนในการใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ Attitudes and Motivations of Learners to Use Animation for Learning PDF
สุวิช ถิระโคตร 92-101
การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ในโทรทัศน์ไทย Content Analysis of Anti-Smoking Campaign Advertising Media on Thai TV PDF
ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ 102-113
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคม ออนไลน์ในสังคมไทย The Study of Factors Affecting Acceptance and Use of Social Network of People in Thailand PDF
ธัญมาศ ทองมูลเล็ก, ปรีชา วิจิตรธรรมรส 114-124
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ Information Representation Format Of The Four Most Popular Beauty Bloggers in Thailand on Social Media PDF
ณัฐนิชา ทองทวี, อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ, มยุรี ศรีกุลวงศ์, อารีวรรณ สุขวิลัย 125-132
ความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน: นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี* Goodness is Enduring Sustainability: Chinese translated Novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon* PDF
ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์, สุภัค มหาวรากร, ธเนศ เวศร์ภาดา 133-140


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com