Vol 9, No 1 (2021)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ นวัตกรรมสื่อสารสังคม 4-5

บทความวิชาการ

การทำข่าวสืบสวนสอบสวนในยุคดิจิทัล PDF
สุนันทา แย้มทัพ, อรัญญา ศิริผล 54-68
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาเวียดนาม PDF
วาสนา นามพงศกุล, เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว, ปริญญา ฉิมบรรเลง 98-109
ความสัมพันธ์ระหว่างบทภาพยนตร์ การแสดง และการตัดต่อ PDF
พัดชา อิทธิจารุกุล, ปรวัน แพทยานนท์ 182-188

บทความวิจัย

การพัฒนาสื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์การตลาดของธุรกิจชุมชน กรณีชุมชนหินตั้ง – บ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ศรีกาฬสินธุ์, ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ 10-21
มอง "แฟนคลับ" ผ่านงานวิจัยในประเทศไทย PDF
กนกวรรณ ปิ่นสิรานนท์, อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ 22-31
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า PDF
พรมิตร กุลกาลยืนยง 32-41
การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต PDF
จุฑามาศ พีรพัชระ, สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง ประทีป ณ ถลาง, รุจิรา จุ่นบุญ, ธภัทร อาจศรี 42-53
ความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
รวิดา วิริยกิจจา, ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 68-79
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก PDF
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ 80-87
องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์ จากรางวัลออสการ์ปี ค.ศ. 2015 – 2019 PDF
ปิลันลน์ ปุณญประภา 88-97
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผ้าทอไทลื้อลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน PDF
รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ 110-119
เทคนิคความจริงเสริมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ PDF
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, ธันยา นวลละออง, ตินันท์ ปทีปะปานี 120-129
พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการนวดแผนไทย ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร PDF
ศุจินธรา อำนาจปลูก, ปรัชญา เปี่ยมการุณ, จารุวัส หนูทอง 130-139
การพัฒนาตลาดของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นประมงสู่การท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดระยอง PDF
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, นภดล แสงแข, นิศารัตน์ แสงแข, ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล 140-149
แนวทางการพัฒนารูปแบบงานออกแบบเครื่องแต่งกายกับภาพลักษณ์ความเป็นไทยและทิศทางการยกระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจบันเทิงไทย PDF
รินบุญ นุชน้อมบุญ 150-165
กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ และความพึงพอใจในการใช้ชุมชนออนไลน์ด้านสุขภาพ PDF
ทิฆัมพร ราชวงค์, บุหงา ชัยสุวรรณ 166-181


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com