Vol 6, No 2 (2018)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

Vol 6, No 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1-7

บทความวิชาการ

เด็กกับการรู้เท่าทันดิจิทัล PDF
พีรวิชญ์ คำเจริญ, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 22-31
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยในอนาคต PDF
ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ 51-59
โขนวิทยา: ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสยาม PDF
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 123-141
การสื่อสารพิธีกรรมล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ PDF
สามารถ ใจเตี้ย 142-151
นวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคประเทศไทย 4.0 PDF
พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ 200-210
การวิเคราะห์บทภาพยนตร์: สุนทรียภาพในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ PDF
ภัทรนันท์ ไวทยะสิน 268-276

บทความวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ, จตุพล ยงศร, จักรกฤษณ์ โปณะทอง 8-21
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา PDF
สุวิช ถิระโคตร, ชญา หิรัญเจริญเวช 32-39
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน PDF
วสุธิดา นุริตมนต์ 40-50
พฤติกรรมการใช้หน้าจอของเด็กไทยวัย 0 - 3 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล 60-69
ความตั้งใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “TMB TOUCH” ของผู้ใช้บริการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) PDF
วิรดา พจนา, วสุธิดา นุริตมนต์ 70-79
ปริมาณและหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในห้องเรียนของอาจารย์ ภาษาอังกฤษชาวไทย PDF
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 80-93
การศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ของ눈 [nun] ‘ตา’ 귀[kwi] ‘หู’ 코 [kʰo] ‘จมูก’ และ 입 [ʔip] ‘ปาก’ PDF
สิทธินี ธรรมชัย, พุทธชาติ โปธิบาล 94-109
หนังใหญ่วัดขนอน : ภูมิหลัง สภาพการณ์ และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม PDF
วิภาภรณ์ อรุณปลอด 110-122
การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส PDF
เกศแก้ว ประดิษฐ์ 152-164
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร PDF
จุฑามาศ พีรพัชระ, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 165-176
ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากหัตถกรรมไม้แกะสลัก ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย PDF
ชมจันทร์ ดาวเดือน 177-188
รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ PDF
อินทิรา จันทร์สอน, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ปรีดา อัตวินิจตระการ 189-199
การศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย และแนวทางการพัฒนาเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน PDF
วรรณยศ บุญเพิ่ม, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพรบูลย์, ไตรรัตน์ สิทธิทูล 211-222
เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง : กรณีศึกษาเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” PDF
รินบุญ นุชน้อมบุญ 223-235
การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย PDF
อภิชญา อังคะวิภาต, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์, นัฏภรณ์ พูลภักดี, วิชชุลดา ตันประเสริฐ, สรัล ตั้งทรงสิทธิ์ 236-246
ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ PDF
วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา, มนตรี โสคติยานุรักษ์ 247-267


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com