การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค กระดูกพรุนของประชาชนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Information Exposure level, Knowledge and Practice in Prevention of Osteoporosis in Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province

ยุพารัตน์ อดกลั้น, ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชาชนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ในประชากรผู้สูงอายุเพศชาย และหญิง จำนวน 122 คน อายุเฉลี่ย70 ปี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 9 เดือน ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากสื่ออื่นๆ เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครสาธารณสุขและเสียงตามสายในชุมชน เป็นต้นรองลงมาคือ วิทยุโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนอยู่ในระดับต่ำ ทั้งในเรื่องอาหาร การทำกิจกรรม การออกกำลังกาย โดยมีความรู้ในเรื่องสาเหตุโรคกระดูกพรุนและการป้องกันโรคกระดูกพรุนอยู่ในระดับต่ำมาก การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนนั้น ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ำ การรับรู้ข่าวสารเรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุน มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากรด้านอาชีพ ปัจจัยด้านความรู้ มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากรคือ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการมีเด็กหรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน ปัจจัยด้านการปฏิบัติตน มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากร คือ อาชีพ และการมีเด็กหรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน

คำสำคัญ: การเปิดรับข่าวสาร / โรคกระดูกพรุน /จังหวัดนครนายก

 

The purpose of this study is to study the information exposure level, knowledge and practice in prevention of osteoporosis of the people in Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province. The data showed low level of information exposure concerning osteoporosis prevention. Most of the participants received news from other sources for example, brochures, posters, local health volunteers and local radio announcement. The second is television. Still, the subjects had low level of knowledge about prevention of osteoporosis in terms of food, exercises, activities and prevention. Most of the subjects reported a very low level of prevention practice. Information exposure about osteoporosis prevention differed among demographic factors which were age, education levels, occupations, monthly income and number of children in household.

Keywords: Information exposure / Osteoporosis / Nakhon-Nayok province


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com