การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, รุ่งทิวา ชูทอง, สุธาทิพย์ ทั่วจบ, กาญจนา ท้าวกลาง, ปิยะกุล อุทโท

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อดิจิทัลของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 3) เพื่อศึกษาปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix methods research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตเข้าชมและเพื่อเลือกซื้อสินค้ากระเป๋าผ้าตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐมผ่านสื่อดิจิทัล จำนวน 335 คน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทำมือ จำนวน 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.2 จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 1-3 ชั่วโมงต่อวัน โดยพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลด้วยรูปแบบการโพสต์ แชร์ เช็คอิน เคยซื้อหรือมีแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า อาหารสำเร็จรูป อาหารเดลิเวอรี่ ผัก ผลไม้ เครื่องสำอาง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook  ด้านการออกแบบ โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ด้านประโยชน์การใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( >  = 4.32, SD = 0.54) โดยมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ  โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ระดับมากที่สุด ( >  = 4.61, SD = 0.61) ด้านประโยชน์ของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ( >  = 4.22, SD = 0.59) และด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook อยู่ในระดับมาก ( >  = 4.13, SD = 0.41) ตามลำดับ


Keywords


การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าตำบลบ่อพลับ

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com