การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์สำหรับธุรกิจโฮสเทล

นพเก้า สุวรรณวิหค, วรรณยศ บุญเพิ่ม

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์ มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดสรรพื้นที่ภายในให้มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ราคาประหยัด และ สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับโฮสเทล โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร์สำหรับงานตกแต่งภายใน 2) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร์สำหรับงานตกแต่งภายในโฮสเทล โดยการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่สำคัญในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 2.การศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์ 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์สำหรับธุรกิจโฮสเทล โดยวิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบเชิงลึกจากผู้ประกอบการโฮสเทล จำนวน 3 ราย และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิดจากผู้ใช้บริการโฮสเทลจำนวน 100 ชุด

ผลสรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามปลายปิด สามารถสรุปแนวทางการออกแบบได้ดังนี้  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์สำหรับธุรกิจโฮสเทลมีความเหมาะสมที่จะใช้รูปทรงหกเหลี่ยม เนื่องจากการนำรูปทรงดังกล่าวมาติดตั้งในรูปแบบโมดูลาร์ ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่มีความเรียบง่าย และแข็งแรง โดยวัสดุหลักของผลิตภัณฑ์เป็นไม้ และเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน โดยนำวัสดุดังกล่าวมาผ่านกระบวนการฉลุ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นในการใช้งานในส่วนของโทนสีของผลิตภัณฑ์เป็นโทนสีเอิร์ธโทน เนื่องจากเหมาะสำหรับทุกๆสไตล์ในการตกแต่งภายใน โดยมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะแขวนลงมาจากเพดานในแนวดิ่ง เพื่อการจัดสรรพื้นที่ และสามารถสร้างความเป็นส่วนตัว โดยการออกแบบมีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถของผู้ใช้งาน และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานภายในโฮสเทลได้


Keywords


โฮสเทล, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน, โมดูลาร์

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com