การจัดการเพื่อพัฒนาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬา จังหวัดนครนายก

พรทิพย์ รุ่งเรือง, ชวลีย์ ณ ถลาง

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจการท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายก 2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬา จังหวัดนครนายก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามี 1 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทำกิจกรรมผจญภัยในจังหวัดนครนายก จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ สถิติค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance) แบบจำแนกทางเดียว (One-Way Anova or F-Test) กรณีมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบเป็นรายคู่เป็นด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เพศหญิง อายุน้อยกว่า21ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด เป็นนิสิต/นักศึกษา รายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000บาทต่อเดือน ผลความต้องการของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจการท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายกในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.327 แปลผลจากด้านที่ต้องพัฒนามากไปน้อยที่สุด พบว่าด้านบุคลากร ด้านที่พักแรม ด้านร้านอาหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัย และด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ 1.นำผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายกมาหาแนวทางในการพัฒนา 2.นำผลการศึกษาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬาจังหวัดนครนายกในอนาคต


Keywords


การพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัย , การท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายก, ความต้องการของนักท่องเที่ยว

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com