การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล

นัฐวุฒิ ศรีคล้าย, ปรวัน แพทยานนท์

Abstract


บทคัดย่อ

ปัจจุบันการปลูกต้นไม้ยังคงได้รับความนิยมเพราะการปลูกต้นไม้นั้นให้ประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ว่าโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อขายให้สะดวกสบายมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลในครั้งนี้จึงมี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จำหน่ายต้นไม้มงคลและเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจต้นไม้มงคลโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาต้นไม้มงคลขนาดเล็กและขนาดกลาง จากนั้นทำการศึกษาการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อจะนำไปทำแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้มีทั้งหมด 61 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามคือแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ ส่วนข้อมูลพื้นฐาน ,ส่วนความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้และส่วนของต้นแบบแอปพลิเคชัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลที่สมบูรณ์

ผลของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการวิเคราะห์ธุรกิจที่จำหน่ายต้นไม้มงคลออนไลน์พบว่า มีการจำหน่ายต้นไม้มงคลใน โซเชียลมีเดีย ,เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ทั่วๆไปอยู่บ้าง ซึ่งยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ขายเฉพาะต้นไม้มงคล ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจแอปพลิเคชันที่มี หน้าตาเรียบง่าย ,มีตัวอักษรที่อ่านง่ายสบายตา ,มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ,หน้าจอแบ่งแบบสมดุลซ้ายขวาและมีปุ่มลัดในการใช้งาน จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้นี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลฉบับสมบูรณ์


Keywords


แอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล, ต้นไม้มงคล

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com