ความสวย : การให้ความหมายที่สะท้อนการสร้างพลังในตนเองของตัวละครกะเทย

สุเมษย์ หนกหลัง, พีรเดช ประคองพันธ์, อรรณพ นิยมเดชา, ณภัสนันธ์ เดชาวัตสิรสิริ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาการให้ความหมายของความสวยของกะเทยที่มีต่อการมีพลังในตนเองจากความสวยที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลักเป็นกะเทยจำนวน 6 เรื่อง ผ่านการวิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยอาศัยกรอบการมองตามทัศนะการประกอบสร้างซึ่งแสดงออกถึงการมีพลังในตนเองที่สะท้อนออกมาในภาพยนต์ ผลการวิจัยพบว่า การให้ความหมายของความสวยของกะเทยประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ ความหมายของความสวยจากรูปลักษณ์ภายนอก ความหมายของความสวยจากอิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติ ความหมายของความสวยจากภายใน ความหมายของความสวยจากการแสดงออกถึงกาลเทศะ และความหมายของความสวยจากความนิยมหรือการชื่นชมจากผู้อื่น อีกทั้งการให้ความหมายความสวยที่มีต่อการสร้างพลังในตนเองของกะเทย ซึ่งเกิดจากเจตคติที่ดีและการมีความมั่นใจในความสวยของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ทำให้สังคมรับรู้ยอมรับความสวยในแบบของพวกเธอ ไม่แสดงให้เห็นถึงการเบียดขับหรือกดทับความเป็นกะเทยของออกจากสังคม ตัวละครหลักเหล่านี้จึงเป็นตัวของตัวเองจนได้รับการยอมรับจากคนรอยข้างให้แสดงบทบาทของความเป็นผู้นำซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อการจูงใจและส่งพลังให้กับผู้อื่นได้ด้วย

คำสำคัญ: การประกอบสร้าง, ภาพยนตร์, กะเทย, อุดมคติความสวย

Keywords


การประกอบสร้าง, ภาพยนตร์, กะเทย, อุดมคติความสวย

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม : https://goo.gl/3P5Leq

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com