Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 A Study of Moral Virtues Appropriate to Secondary and Vocational Students by Factors Analysis Abstract   PDF
มุทิตา ชัยเพชร, ชัยวิชิต เชียรชนะ, ศจีมาจ ณ วิเขียร
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis Abstract   PDF
อังศินันท์ อินทรกำแหง, นิพิฐพนธ์ แสงด้วง, ปิยะ บูชา
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Book Review“Cases in Online Interview Research” By Salmons J. Abstract   PDF
วสุพล ตรีโสภากุล ตรีโสภากุล
 
Vol 6, No 1 (2000): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2543 Emotional Intelligence at Work : EQ and IQ in the Workplace Details   PDF
Ian D. Smith
 
Vol 5, No 1 (1999): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2542 E-Q กับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก Details   PDF
อัจฉรา สุขารมณ์
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Factors correlating with Quality of Life among Thai Elderly: Research Synthesis by Meta-Analysis Abstract   PDF
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
 
Vol 18, No 1 (2555): วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences Abstract   PDF
อุษา ศรีจินดารัตน์(Usa Srijindarat)
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Health Management by Community–based Approach to Prepare for Floods and Landslides Disaster at Risk Area in Uttaradit Province Abstract   PDF
ศรัณยู เรือนจันทร์
 
Vol 10, No 1 (2004): ปีที่ 10 ฉบับ 1 กันยายน 2547 ICANDO : กระบวนการพัฒนาที่ค้นพบ Details   PDF
ประทีป จินงี่
 
Vol 22, No 2 (2559): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE JULY 2016 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559) Interrupted Time Series Design: การประเมินประสิทธิผลของ Intervention สำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ Abstract   PDF
กาญจนา ภัทราวิวัฒนน์
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Marketing Strategies of Independent Gas Station in Thailand Abstract   PDF   PDF
กิตติ แก้วเขียว, สุดาพร สาวม่วง
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 Nursing Students’ Experience on Reiki Healing and the Tranquil Meditation Program: An Awakening for Women with an Unplanned Pregnancy Abstract   PDF
ปรียา แก้วพิมล, วิไลพร สมานกสิกรณ์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์, วัฒนา ศรีพจนารถ, ถนอมศรี อินทนนท์, พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์, อุไรรัตน์ หน้าใหญ่
 
Vol 19, No 2 (2556): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556 Vol. 19 No.2 July 2013 Peer Reviewer And Guidelines for writing the manuscript. Abstract   PDF
วาสนา วงษ์เพชร(Wassana Wongpech)
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21 (Studio TEACH for Pre-Service Teacher Development in the 21st Century) Abstract   PDF
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์(Nutteerat Pheeraphan)
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 The Effect of 3-Self Health Behavior Modification Program for Reducing Obesity of Late Adolescents Abstract   PDF
สุพิชชา วงค์จันทร์, อังศินันท์ อินทรกำแหง, พรรณี บุญประกอบ
 
Vol 17, No 2 (2011): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2554 The Effects of Development of Intrinsic Motivation Learning and Self-Directed Learning Ability on Self-Directed Learning Behavior of Chandrakasem Rajabhat University Students* Abstract   PDF
สุจินดา ประเสริฐ (sujinda prasert), อรพินทร์ ชูชม (oraphin choochom), พรรณี บุญประกอบ (Pannee Boonprakob), อังศินันท์ อินทรกำแหง (ungsinun Intarakamhang )
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 The Lifelong Learning Mindset Model of Private University Undergraduate Students, Bangkok Metropolis Abstract   PDF
สตรีเอวา จำปารัตน์
 
Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014 The Role of Families in the Fostering and Development of Children becoming Good Citizens in a Democratic Society Abstract   PDF
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
 
Vol 5, No 1 (1999): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2542 กรณีศึกษา คุณโสภณ สุภาพงษ์ : ภาพสะท้อนอีคิวจากความสำเร็จ Details   PDF
มนัส บุญประกอบ
 
Vol 17, No 1 (2011): ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554 กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Moral Political Socialization of Members of the House of Representative) Abstract   PDF
กมลวรรณ คารมปราชญ์ (Kamolwan Karomprach), ดุษฎี โยเหลา (Dusadee Yolao), ชลัช จงสืบพันธ์ (Chalat Chongseuubphun), ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (Thirapat Serirangsan)
 
Vol 23, No 1 (2560): มกราคม 2560 กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีความรุนแรง Abstract   PDF
เมธาสิทธิ์ (Metasit) มีสวยสินธุ์ (Meesuaisint), วีระเทพ (Wirathep) ปทุมเจริญวัฒนา (Pathumcharoenwattana), พรรณี (pannee) บุญประกอบ (Boonprakob)
 
Vol 11, No 1 (2005): ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2548 กลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ และความพึงพอใจในงานสำหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ Abstract   PDF
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
 
Vol 10, No 1 (2004): ปีที่ 10 ฉบับ 1 กันยายน 2547 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ ICANDO เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส Details   PDF
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ฉันทนา ภาคบงกช, ทัศนา ทองภักดี, ระพีพันธ์ พิมพะสุต
 
Vol 7, No 1 (2001): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2544 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน (Validation of Intrinsic Motivation Construct : Factors Related to Intrinsic Motivation) Abstract   PDF
อรพินทร์ ชูชม (Oraphin Choochom), อัจฉรา สุขารมณ์ (Ashara Sucaromana)
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในชีวิตการทำงาน Abstract   PDF
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ(Thasuk Junprasert ), ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์(Nutthapong Thammaruksasit )
 
1 - 25 of 280 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600