ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ และการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ

ศิขริน (Sikharin) เลขาวิจิตร (Lekhavichitr), รัชนีวรรณ (Ratchaneewan) วนิชย์ถนอม (Wanichtanom)

Abstract


Relationships between Transformational Leadership and Innovative Behavior of
Government Teachers: The Mediating Role of Work Environment and
The Moderating Role of Psychological Empowerment

This research had purpose to study the mediating role of Work Environment and the moderating role of Psychological Empowerment on the relationship of Transformational Leadership and Innovative Behavior. The subjects in this study were government teachers (teaching field) of Chonburi Primary Educational Service Area. The research subjects consisted 359 government teachers (teaching field). Instruments in this study were a questionnaire, calculated discrimination (t-test) and reliability (Cronbach Alpha Coefficient). The statistical measures comprised of Pearson’s Product Moment Correlation and Hierarchical Multiple Regression Analysis. The results of this study were found: Transformational Leadership and Work Environment had positive correlations with Innovative Behavior, while Work Environment was found as a partial mediator in relationship between Transformational Leadership and Innovative Behavior. Psychological Empowerment was found not moderator in this relationship, so this study showed that Transformational Leadership of school administrators had correlation to Innovative Behavior of government teachers and Work Environment had correlate with this relationship.

Keywords: transformational leadership, work environment, psychological empowerment, innovative behavior

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และศึกษาการเป็นตัวแปรกำกับของการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการครู (สายงานการสอน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี จำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยมีการหาค่าอำนาจจำแนก (t-test) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการทำงาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่วนการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาไม่เป็น
ตัวแปรกำกับระหว่างความสัมพันธ์นี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยา พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม


Full Text: PDF

Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600