การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ (Moral Principles and Ethical Development: From Concept to Practical Approach)

อ้อมเดือน สดมณี (Omduean Sodmanee), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)

Abstract


          This article addresses six approaches to ethical development, namely: intellectual development theory, affective domain group theory, behaviorism, psycho-behavioral science, sociology and religious instruction. Furthermore, ethical development methods which rely on a basic concept in a given theory are also considered. Intellectual development theory maintains that ones’ moral development proceeds in step with and depends on one’s cognitive progress. Affective domain group theory explains individual moral development as related to the level of mental learning quality. Behaviorism focuses on giving reinforcers and therefore utilizes reinforcement in order to modify a person’s ethics. Psycho-behaviorism emphasize one’s moral development by relating it to data obtained from diverse researches, holding that the process and techniques of improving citizens’ ethics are very important. Sociology focuses the on the socialization process, which includes the method of bringing up and educating youth through copious agents such as parents, teachers, friends, monks and media. Finally, religious instructors aim to intensify individual ethics in accordance with Dharma principle, claiming this can help people to live happily in society. Although, each model contains different basic beliefs of development, there is a coincidence of modeling of the ethical development process.

Keywords: moral principles, ethical development

 

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีกลุ่มแนวคิดที่สำคัญ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่งเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามขั้น และขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้นในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ ส่วนกลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยมให้ความสำคัญกับการให้การเสริมแรงสำหรับกลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจจะให้ความสำคัญกับวิธีการกำหนดพฤติกรรมที่จะพัฒนา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบ ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมมองของกลุ่มแนวคิดทางสังคมวิทยาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลโดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระ และสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มแนวคิดทางศาสนาเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนต่างๆ ทางศาสนาสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาให้บุคคลมีจิตสำนึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงามและสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตามแม้แต่ละแนวคิดจะมีความเชื่อพื้นฐานรวมถึงวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลแล้วก็จะพบว่ามี ลักษณะที่สอดคล้องกัน

คำสำคัญ: แนวคิดคุณธรรม จริยธรรม , การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


Full Text: PDF

Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600