การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Developing Students’ Competency through Learning Activities Focused on Integrated Learning Program in General Psychology Course, North ...)

ทิพย์วัลย์ อภิวัฒนนันท์ (Tippawan Apiwattananun)

Abstract


          This participatory action research was dealt with the development and using activities emphasized upon the integration learning program. The purposes were as follows: 1) to study about the achievement of the leaning process of the learners; 2) to develop thinking skill process of the learners; 3) to study about the awareness of the learners by undertaking their study to be as a guideline on self-development. The target groups are: the students who enrolled on the general psychology. For the second group, a number of 67 students, who took a participatory action research stemmed from three sections, viz., those who were of integrated learning program that taught in the general education apart from three institutions were under the network of Thai Ideal graduates. The researchers who have been instructing at the North Eastern University, and the staff of mass media came from three institutions. The research methodology had been used as an integrated learning program, such as setting a plan, preferment, observation and pragmatic reflexive outcome; tools had been used for the research work like plan for the activities management emphasized upon integrated learning program in the personal development subject-matte; the form of self-personal analysis with conceptual chart; a form of case study, outline of the personal model study, work project assessment form, self-assessment form, pictures, critical reports; and mid-term test form. The results of the research were as follows: For the first circle, the results of activities management plan development that emphasized on the integrated learning program discovered that persons who engaged in training possessed of knowledge and understanding, and being able to write on the integrated learning program management plan which consisted of various teaching methods, activities contributed to subject-matter knowledge and living skills, and various tools for learning assessment, passed through on the rules of assessment of the group speakers. For second circle, the results of activities management plans emphasized on the integrated learning program found that the learners, by and large, passed some qualitative learning rules of the average of 70% on three aspects were: 1) learning achievement; 2) thinking skills with method and thinking analysis; and 3) awareness. The conclusion in qualitative data found that the activities which emphasized on well-learners integrated learning program of well-learners' promoting in the field of the development of living skills, such as the learners had been developed on various thinking skills process, to conclude problems- solving guideline with good results, being able to adopt attitudes in team-working field, and to create on consciousness by self-bondage writing to perform oneself according to a personal model that interviewed as rationally self-achievement.

Keywords: integrated learning program, achievement, thinking skills, awareness

 

บทคัดย่อ 

          การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบการมีส่วนครั้งนี้เป็นการพัฒนาและใช้กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Program) เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน และ 3) ศึกษาความตระหนักรู้ของผู้เรียนจากการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิยาทั่วไป กลุ่มเรียนที่ 2 จำนวน 67 คน ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมเชิง-ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปจาก 5 สถาบันภายใต้โครงการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้นิเทศ จาก 3 สถาบัน วิธีดำเนินการวิจัยใช้หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ วางแผนปฏิบัติการ สังเกตการณ์ และสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการในเนื้อหาการพัฒนาบุคลิกภาพ ใบงานการวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองด้วยแผนภูมิมโนทัศน์ ใบงานกรณีศึกษา โครงงานศึกษาบุคคลต้นแบบ แบบประเมินโครงงาน แบบประเมินตนเอง ภาพถ่าย บันทึก ข้อวิจารณ์ และแบบทดสอบกลางภาค ผลการวิจัย มีดังนี้ จากวงจรที่ 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วย วิธีสอนที่หลากหลาย กิจกรรมที่บูรณาการความรู้ในเนื้อหาและทักษะชีวิต และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ได้ผ่านเกณฑ์จากการประเมินของวิทยากรประจำกลุ่ม วงจรที่ 2 ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การรอบรู้เชิงปริมาณของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2)ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์ และ 3) ด้านความตระหนักรู้ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสรุปพบว่ากิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมผู้เรียนได้ดีในด้านของการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต เช่น ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สามารถปรับเจตคติในการทำงานเป็นทีม และสร้างความตระหนักรู้โดยการเขียนพันธะสัญญาของตนเองที่จะปฏิบัติตัวตามอย่างบุคคลต้นแบบที่ตนได้ไปสัมภาษณ์อย่างสมเหตุสมผลตามศักยภาพของตน

คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการคิด, ความตระหนักรู้


Full Text: PDF

Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600