ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting Critical Internet-Consumption Behavior of Senior High School Students in Bangkok)

ปราณี จ้อยรอด (Pranee Joyrod), ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet), ประทีป จินงี่ (Prateep Jinnge)

Abstract


          There were three purposes in this research. First it aimed to predict critical internet-consumption behavior through internal and external factors of senior high school students in Bangkok. Second, was to the examine the interaction between internal and external factors affecting critical internetconsumption behavior. Third, was to compare critical internet-consumption behavior as classified by students' gender and grade point average . The subjects comprised of 314 senior high school students in Bangkok. Questionnaires were used as means of data collection. Then data were analyzed by descriptive statistics, t-test, Two-way Analysis of Variance, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results were as follows: 1) Internal factors including reasonable and social responsibility, and external factors including peer models, teacher's social support and media's social support could predict critical internet-consumption behavior at a percentage of 39.00 2) It was found that there were significant interaction between locus of control and family models, and critical internet-consumption behavior by senior high school students in Bangkok. That was students with high self control and family models significantly gained more critical internet-consumption behavior than those with low family models at 0.05 level. 3) Students of different sex and GPA background significantly gained critical internet-consumption behavior.

Keywords: Internet-Consumption Behavior , Critical

 

บทคัดย่อ 

          การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณด้วยตัวแปรปัจจัยภายใน-ภายนอก เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน-ภายนอก ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 314 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรปัจจัยภายในได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรปัจจัยภายนอกได้แก่ การได้รับตัวแบบจากเพื่อน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อยละ 39 2) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองและการได้รับตัวแบบจากครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ในกลุ่มนักเรียนที่มีการควบคุมตนเองมาก นักเรียนที่ได้รับตัวแบบจากครอบครัวมากมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักเรียนที่ได้รับตัวแบบจากครอบครัวน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน

คำสำคัญ: การรับสื่ออินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ต, วิจารณญาณ


Full Text: PDF

Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600