Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เกษะประกร, พัชราภรณ์, อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกิดพิทักษ์, ผ่องพรรณ, ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เกิดพิทักษ์, ผ่องพรรณ, ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Thailand)
เกียรติสิน, จินดาพร, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เขียวน้อย, ขจรศักดิ์, นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เชาวรัตน์, พลเดช, อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เสงี่ยมงาม, มิรา, นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เอี่ยมมงคลสกุล, สรรพร, อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

แสนวา, ศุมรรษตรา, อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โพประยูร, นภัสชญา, นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไทพาณิชย์, ชินพัฒน์, นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

151 - 161 of 161 Items    << < 2 3 4 5 6 7 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600