Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พงษ์ปิยะรัตน์, อิทธิฤทธิ์, ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
พิพัฒน์เพ็ญ, มณฑนา, อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มาลากุล ณ อยุธยา, ประสาร, รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มาลากุล ณ อยุธยา, ประสาร, รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Thailand)
มิฆเนตร, วิยดา, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วนินทานนท์ (Ngamta Vanindananda), งามตา
วัฒนานนท์สกุล, สิทธิพงศ์, อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัฒนานนท์สกุล(Sittipong Wattananonsakul), สิทธิพงศ์, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศุภฤกษ์ชัยสกุล (NumChai Suppareakchaisakul ), นำชัย

สรีระศาสตร์ (Wanvisa Sareerasart, วันวิสา, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
สามัคคีคารมย์, รณภูมิ, อาจารย์ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาวม่วง, สุดาพร, ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาเมาะ, ณัฐรัชต์, นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
สิมมากุล, ธนนนท์, นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สีหะมงคล, ถิราภา, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขวัจนี, อริสรา, อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุปัญโญ, วีรฉัตร, อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
สุปัญโญ, วีรฉัตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

อมรศักดิ์, วัชราภรณ์, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อินทรสุนานนท์, กาญจนา, อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อึ้งสิทธิพูนพร, วรรณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
อึ้งสิทธิพูนพร, วรรณี, อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
อึ้งสิทธิพูนพร, วรรณี, อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
อุ่นฐิติวัฒน์, จรัล, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

126 - 150 of 161 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600