Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

T. Ojanen, Timo, นักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Thasuk Janprasert, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

กฤชคฤหาสน์, สุวิมล, อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กฤชคฤหาสน์, สุวิมล, อาจารย์ประจำภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
กล้าหาญ, นุชจารี, นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คทวณิช, เติมศักดิ์, นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คล้ายแก้ว, กมลวรรณ คารมปราชญ์, อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำมุงคุล, จุฬาพร คำมุงคุล, นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำเบ้า, ประภาพร, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จาตุกัญญาประทีป, ปัณณ์วิชญ์, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัววัลลี (Wiladlak Chuawanlee), วิลาสลักษณ์

ดาวัน, สิริพร, นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ทศพิมพ์, ทศพล, นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์, อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทุมทอง, บุญเลี้ยง, อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรการสอนและประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ธนะชานันท์ (Supaporn Tanachanan), สุภาพร
ธรรมพิทักษ์, ปิยรัฐ, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

บุญมงคล, พิมพวัลย์, รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุญสอาด, อกนิษฐ์, นิสิตระดับมหาบัณฑิต แขนงสาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
บุญสิทธิ์, พิชามญชุ์, นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุษรารัตน์, ปานรดา, นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปั้นหุ่น, สมพงษ์, อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ป้องรอด (Pharinya Phoungrod), ปริญญา, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผลอนันต์, มัลลิกา, อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พงษ์ปิยะรัตน์, อิทธิฤทธิ์, ศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

101 - 125 of 161 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600