Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Pramote Monkhla), ปราโมทย์ มลคล้า
(Prasart Nuangchalerm), ประสาท เนืองเฉลิม
(Prateep Jinnge), ประทีป จินงี่
(Promphak Bungbua), พร้อมภัค บึงบัว, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(Rakkanawan Saotong), รักขณาวรรณ เสาทอง, มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Rangsan Chomya), รังสรรค์ โฉมยา
(Rasamee Sukprasert), รัศมี สุขประเสิรฐ
(Ratana Narupatr), รัตนา นฤภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(Rujapa Prathomwong), รุจาภา ประถมวงษ์
(Rutja Phuphaibul), รุจา ภู่ไพบูลย์, ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Salinee Jongjaisurathum), สาลินี จงใจสุรธรรม, นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
(Sathon Phukong), สธญ ภู่คง
(Siriporn Kaeworn), ศิริพร แก้วอ่อน, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Siriwimon Chuchipwatthana), ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา, มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Siwaporn Lamainil), ศิวพร ละม้ายนิล, นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Sombat Tayraukham), สมบัติ ท้ายเรือคำ
(Somkhuan Pothong), สมควร โพธิ์ทอง
(Somsap Suk-anan), สมทรัพย์ สุขอนันต์
(Suban Iamwijarn), สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
(Suchart Jaisathan), สุชาติ ใจสถาน
(Suleemart Ungsukiatthawon), สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร
(Supachai Suriyakamol), สุภชัย สุริยะกมล
(Supaporn Thanachanan), สุภาพร ธนะชานันท์
(Suppharang Intun), ศุภรางค์ อินทุณห์
(Surin Ronnakiat), สุรินทร์ รณเกียรติ

51 - 75 of 161 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600