Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Manipa Ruengsinchaiwanit), มณิภา เรืองสินชัยวานิช
(Mattharawan Woraharn), มัทธราวัลย์ วรหาญ
(Monrudee Chokprajakchad), มนฤดี โชคประจักษ์ชัด, อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Natthaporn Kirtklang), นัฐพร เกิดกลาง
(Natthaya Pongprawat), ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ
(Ngamta Vanindananda), งามตา วนินทานนท์
(Nopamas Saesiew), นพมาศ แซ่เสี้ยว
(Nuanchawee Prasertsuk), นวลฉวี ประเสริฐสุข
(Numchai Supparerkchaisakul), นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, อาจารย์ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Nutthapong Thammaruksasit), ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(Omduean Soadmanee), อ้อมเดือน สดมณี
(Oraphin Choochom), อรพินทร์ ชูชม
(Pacharee Tewsikhares), ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ, อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(Pakawadee Artwichai), ภควดี อาจวิชัย
(Pannee Boonprakob), พรรณี บุญประกอบ
(Papruek Utsahawanichkit), ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
(Pariyawit Nurash), ปริญวิทย์ นุราช, บัณฑิตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Phichamon Tochomngam), พิชามญชุ์ โตโฉมงาม
(Phramahasomkiat Ratanapanyo), พระมหาสมเกียรติ รตนปัญโญ
(Phumin Meekhanmak), ภูมินทร์ มีขันหมาก
(Phuripan Phuphaibul), ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์, นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Pinyapan Piasai), ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Pitsamai Jarujittiphan), พิศมัย จารุจิตติพันธ์
(Pordee Sukpun), พอดี สุขพันธ์, นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
(Pramahachantham Insrikirt), พระมหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด

26 - 50 of 161 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600