Author Details

(Chairat Kimsawat), ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์, หัวหน้าภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600