Author Details

(Kasemsri Asawasripongtorn), เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600