Author Details

(Aroonothai Payakkapong), อรุโณทัย พยัคฆพงษ์, บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสรต์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600