Author Details

(Amaraporn Surakarn), อมราพร สุรการ, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600