Author Details

(Weerawan Wongphinphet), วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร, Thailand

  • Vol 3, No 1 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554 - บทความวิชาการ
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Causal Structural Model of Environmental Conservation Behavior Influences Quality of Life of Undergraduate, Chiang Mai ... )
    Abstract  PDF


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600