Author Details

(Chawalit Chookhampaeng), ชวลิต ชูกำแพง

  • Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 - บทความวิชาการ
    การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรู้สึกเชิงจำนวน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ
    Abstract  PDF


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600