Author Details

(Jindarat Peemanee), จินดารัตน์ ปีมณี

  • Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 - บทความวิชาการ
    ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    Abstract  PDF
  • Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 - บทความวิชาการ
    ผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจและความคาดหวังในการทำงานที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและความน่าเชื่อถือในการทำงาน ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
    Abstract  PDF


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600