Author Details

(Kamolwan Karomprach Klaykaew), กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600