Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Amaraporn Surakarn), อมราพร สุรการ, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(Arissara Sukwatjanee), อริสรา สุขวัจนี, อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Aroonothai Payakkapong), อรุโณทัย พยัคฆพงษ์, บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสรต์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Atchara Wattananan), อัจฉรา วรรธนานันต์
(Boonrod Chotiwachira), บุญรอด โชติวชิรา
(Chairat Kimsawat), ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์, หัวหน้าภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(Chalida Wasuwat), ชลิดา วสุวัต
(Chantana Pakbongkoch), ฉันทนา ภาคบงกช
(Chawalit Chookhampaeng), ชวลิต ชูกำแพง
(Chompoonuch Kosalakorn Permpoonwiwat), ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
(Dusadee Yoelao), ดุษฎี โยเหลา, รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Hathaitip Chompoopuen), หทัยทิพย์ ชมภูพื้น
(Jarun Unthitiwat), จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
(Jindarat Peemanee), จินดารัตน์ ปีมณี
(Kamol Phoyen), กมล โพธิเย็น, อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Kamol Poyen), กมล โพธิเย็น
(Kamol Sawetsomboon), กมล เสวตสมบูรณ์
(Kamolwan Karomprach Klaykaew), กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Kamolwan Karomprach Klaykaew), กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Kamon Sritangratanakul), กมล ศรีตั้งรัตนกุล, นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Karun Prathum), การุณย์ ประทุม
(Kasemsri Asawasripongtorn), เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(Khanittha Ungkundee), ขนิษฐา อังกุลดี
(Krittiwat Chatthong), กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
(Laddawan Kasemnet), ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

1 - 25 of 161 Items    1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600