บรรณาธิการแถลง

thasuk junprasert

Abstract


วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนานับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยในขอบข่ายทางพฤติกรรมศาสตร์และการวิจัยในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของกลุ่มนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยทุกบทความได้ผ่านการนำเสนอด้วยปากเปล่าในเวทีการประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งทุกบทความผ่านการคัดกรองจากกองบรรณาธิการและต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ(Peer reviewers)ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแบบ Double Blind  ซึ่งในฉบับนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมากและได้รับการตอบรับตีพิมพ์จำนวน 19 เรื่อง เริ่มจากบทความวิจัยจำนวน 16 เรื่องซึ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความยืนหยัดในงานและการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเป็นตัวแปรส่งผ่าน เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่นหลังการดูละครโทรทัศน์ซีรี่ส์“ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น”เรื่องที่ 12การพัฒนาความสามารถและเจตคติในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เรื่องที่ 16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นต้น            รวมทั้งมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเช่น เรื่องที่ 4การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มศว353) และเรื่องที่ 6 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ :กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเรื่องที่ 14 ประสบการณ์ชีวิตการเป็นอาสาสมัครดวงตามืด :การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่องคือเรื่องที่ 1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการเป็นผู้เรียนแบบรีเฟล็กทีฟและเรื่องที่ 2 กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
           วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความที่มีการแก้ไขงานจนสำเร็จได้ด้วยดีในการนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้วารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นที่น่ายินดีสำหรับวารสารพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์ TCI:Thai Journal Citation Index Centre) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI และอนาคตอาจถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEANCitation Index (ACI) ต่อไป อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐบรรณาธิการ

Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600