การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความสุขที่แท้จริง

อมราพร สุรการ (Amaraporn Surakarn)

Abstract


(The Study of Antecedents and Consequences of PsychologicalCapital Affecting Authentic  Happinessand Learning Behavior of Nursing Students at Government University)Abstract Thepurpose of this study was to develop a linear structural  relations model of antecedents of  learning behavior of  nursing  students at a government university. Thesamples were the 849 nursing students in nursing   faculty  of government university who studied in years 3 and 4 in the academic year 2013. The research findings showedthat the linear structural relations model was a good fit with the empiricaldata with Chi - square (                         ²) = 1534.39, dƒ = 331(p = 0.0), RMSEA = 0.072, CFI = .96, GFI = 87, AGFI = .84, NFI = .95, NNFI =.92 .The result  showed that  learning behavior among the nursing studentswas directly affected by  psychologicalcapital (.71)   and teacher support(.20),  and  indirectly affected by strength ofpersonality (.48)  , family support (.13)and friend support (.09). In addition authentic happiness of nursing studentswas directly affected by psychological capital (.79) and friend support (.15)and indirectly affected by strength personality (.53) , family support (.15)   and teacher support (.11). All of variablesexplained the 68 percentage of the variance in the learning behavior among thenursing students and 74 percentage of the variance of authentic happiness.                         Keywords: Psychological  Capital, authentic happiness  ,  Learning  behavior

Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600