การพัฒนาความสามารถและเจตคติในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ศิริพร แก้วอ่อน (Siriporn Kaeworn), ดุษฎี โยเหลา (Dusadee Yoelao), กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (Kamolwan Karomprach Klaykaew)

Abstract


(Development of Ability and Attitude in CreativeProblem Solving Among High School Students in The Enrichment Science ClassroomProject)Abstract Thisresearch aims to 1) study of the development of the creative problem solvingability and creative problem solving attitude of the experimental group andcontrol group before and after participation in the creative problem solvingdevelopment program; and 2) to compare the differences in the score of creativeproblem solving ability and creative problem solving attitude of theexperimental group and control group after the program participation. Theparticipants in this research consisted of the High school students inenrichment science classroom project of Loengnoktha School, Yasothon. The researchinstruments were creative problem solving development program, the creativeproblem solving ability test and the creative problem solving attitudequestionnaire. The research design was Randomized control group pretestposttest design. The data were analyzed using average, standard deviation,Dependent and Independent sample t-test. After participation in the creativeproblem solving development program, the results showed that;1)The creativeproblem solving ability, and the attitude toward creative problem solving  of the experimental group was statisticallyhigher than before participation at the .05 level and 2)The creative problemsolving gain score, and the attitude toward creative problem solving of the experimentalgroup was statistically higher than that of the control group at the .005 level                         Keywords: Creativeproblem solving, Attitude, Enrichment science classroom students

Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600