ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รักขณาวรรณ เสาทอง (Rakkanawan Saotong)

Abstract


(Factors Effecting the Aggressive Behavior ofPrathom 6 Students, Office of Education Ratchaburi Area 2, Photharam District, Ratchaburi Province)Abstract The  purposes of  this  research were  1)  to study  level  of domestic violence,  influence  of friends,  imitation  from media,  influence  from teachers  and  aggressive behaviors  among  prathom 6  students,  2) to  compare  aggressive behaviors  of prathom  6  students by  gender,  number of  siblings,  dwelling state, closed  care taker, physical  punishmentfrom  family  members, verbal  punishment  from family members,  verbal  punishment from  school, verbal  aggression  from friends,  physical  aggression from  friends,  and type  of  school, 3)to study Domestic Violence,  influence from  friends,  imitation from the media, influence  fromteachers  as  predictors of  aggressive  behavior of  prathom 6 students. Sampleswere 227  children derived  by stratified  random  sampling technique.  Constructionquestionnaires were used to  collect  data. Data  were  analyzed for  percentage,  mean, standard,  deviation,  t-test, One-Way  ANOVA and  Stepwise  Multiple Regression  Analysis. The resultsshowed that; 1) Domestic Violence, influence  from  friends, imitation  from  the media  of  prathom 6  students  were at  minimal  level,  aggressive  behaviors was in  the low  level,  and influence  from  teachers was  in  a very  minimal  level; 2) Aggressive  behaviors of prathom  6  students with  different  dwelling state was significantlydifferent  at  a  statisticallevel  of .05. Students who lived with there father and mother were moreaggressive than those who lived with relatives and others. However, whenclassified by gender, number of siblings, close care taker, physical punishment  from family  members,  verbal punishment  from family  members, verbal  punishment from  school, verbal  aggression from  friends, physical  aggression from friends, and  type of  school showed no significantdifferences and  3) Imitation from themedia  and  influence from  friends  predicted the  aggressive  behavior of  prathom  6 students  at  a percentage  of  24.3, with  a  statistical significant  level  of .001.                         Keywords: Domesticviolence, Influence from friend, Imitation from the media , Influence fromteacher, Aggressive behavior prathom 6 student

Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600